Vinhomes Dream City là m?t đ?i đô th? ki?u m?u, văn minh, hi?n đ?i v?i h? th?ng nhà hàng, khách s?n, c?a hàng đa d?ng và h?n th? n?a.Nó n?m ? huy?n Văn Giang, t?nh H?ng Yên, thu?c xã Long H?ng và Nghĩa Tr?. Khu đô th? sinh thái Vinhomes Dream City bao g?m 3 lo?i hình: h?n h?p cao t?ng, th?p t?ng và nhà v??n, là s? hòa quy?n hoàn h?o gi?a kh?i ki?n ??trúc hi?n đ?i & không gian sinh thái r?ng m?, h?a h?n s? là n?i an c? lý t??ng cho ng??i dân khu đông c?a Hà N?i và t?nh H?ng Yên. Vinhomes đã phát tri?n d? án có quy mô lên t?i 4454 ha v?i m?c giá h?p lý, đáp ?ng nhu c?u c?a m?i khách hàng cũng nh? giúp h? có th? hi?n th?c hóa ??c m? s? h?u n?i an c? t?i Hà N?i ho?c H?ng Yên. Gleichzeitig, khu v?c này đã t?o nên m?t đô th? hi?n đ?i, văn minh và đ?ng c?p theo tiêu chu?n Singapore trong nh?ng năm t?i. Đ??c thi?t k? ti?p n?i thành công c?a d? án Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City, Vinhomes Dream City cung c?p nhi?u lo?i hình bi?t th?, nhà ph?, shophouse và căn h? cao c?p theo ý t??ng thi?t k? hi?n đ?i, thông minh và ki?n ??trúc tinh t?. Vingroup đã xây d?ng m?t s? thi?t k? ?n t??ng và đ?c đáo nh?t dành riêng cho nh?ng c? dân t??ng lai c?a thành ph? h?nh phúc này.Đ?a ch?: Văn Giang, H?ng Yên, Hà N?i, 10000. Hotline: 0579438017 https://vinhomehungyen.land/ https://vinhomehungyen.land/

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS