Vinhomes Dream City là m?t thành ph? văn minh, hi?n đ?i v?i nhi?u lo?i hình d?ch v? nhà ?, th??ng m?i và d?ch v?, t?a l?c t?i xã Long H?ng & Nghĩa Tr?, huy?n Văn Giang, t?nh H?ng Yên. Khu đô th? sinh thái Vinhomes Dream City bao g?m 3 lo?i hình: h?n h?p cao t?ng, th?p t?ng và nhà v??n, là s? hòa quy?n hoàn h?o gi?a kh?i ki?n ??trúc hi?n đ?i & không gian sinh thái r?ng m?, h?a h?n s? là n?i an c? lý t??ng cho ng??i dân khu đông c?a Hà N?i và t?nh H?ng Yên. V?i quy mô lên đ?n 4454 ha, Vinhomes Dream City Văn Giang có th? đáp ?ng m?i yêu c?u c?a khách hàng cũng nh? bi?n ??c m? s? h?u n?i an c? t?i Hà N?i hay H?ng Yên c?a m?i khách hàng thành hi?n th?c. Trong toàn khu v?c đã hình thành các khu đô th? văn minh, hi?n đ?i và cao c?p theo tiêu chu?n Singapore. Là t? h?p bi?t th?, nhà li?n k?, shophouse và căn h? cao c?p, Vinhomes Dream City ti?p n?i thành công c?a d? án Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City, mang y?u t? hi?n đ?i, tinh t? đ? xây d?ng nên chu?i căn h? cao c?p. Vingroup, ch? đ?u t? phát tri?n nh?ng ti?n ích s?ng ti?n nghi và đ?c đáo nh?t khu đô th?, đã thi?t k? nên nh?ng phát tri?n ?n t??ng và phù h?p nh?t cho nh?ng c? dân t??ng lai c?a thành ph?.Đ?a ch?: Văn Giang, H?ng Yên, Hà N?i, 10000. Hotline: 0679439777 https://vinhomehungyen.land/ https://vinhomehungyen.land/

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS