Chung c? Dragon Ocean Đ? S?n t?a l?c t?i v? trí đ?c đ?a t?i Đ? S?n, H?i Phòng g?n dãy núi R?ng và khu r?ng ng?p m?n r?ng 2000ha. Đ? S?n t?o nên m?t qu?n th? siêu ngh? d??ng n?m trong khu du l?ch DUY NH?T t?i Vi?t Nam hi?n lên m?t di?n m?o hoàn toàn m?i, đ?p h?n, đa d?ng h?n v? m?i m?t. Trong 2-3 năm t?i, Đ? S?n Dragon Ocean s? là bi?u t??ng cho s? b?t phá c?a du l?ch Đ? S?n.. Address: Đ? S?n, H?i Phòng, 04000 , Hotline: 0705879382 . Hà N?i 100000 https://duandragonoceandoson.com/

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS