N?m ? bìa r?ng ng?p m?n r?ng 2000ha và đ??c bao quanh b?i Dãy núi R?ng, Dragon Ocean Đ? S?n là m?t trong nh?ng n?i l?u trú t?t nh?t ? Đ? S?n, H?i Phòng. T?o nên m?t qu?n th? ngh? d??ng đ?ng c?p qu?c t?, Dragon Ocean Đ? S?n là siêu ngh? d??ng qu?c t? đ?u tiên trong qu?n th? du l?ch DUY NH?T t?i Vi?t Nam, mang đ?n m?t di?n m?o hoàn toàn m?i và nh?ng nét đ?p đa d?ng h?n. Khi du l?ch Đ? S?n phát tri?n, Dragon Ocean s? tr? thành m?t đ?a danh c?a Đ? S?n. Khu du l?ch qu?c t? Đ?i R?ng - Dragon Ocean Đ? S?n đ??c bao b?c b?i thiên nhiên và t?a l?c t?i v? trí đ?c đ?a.Nó có 480ha đ?t khai hoang, đáp ?ng các tiêu chu?n qu?c t? hi?n đ?i. M?t trong nh?ng đi?m n?i b?t c?a Dragon Ocean Đ? S?n là bãi bi?n nhân t?o tr?i dài h?n 1km, dài 23 ha. Bãi bi?n có đi?m đ?c đáo là n??c luôn trong xanh, trái ng??c hoàn toàn v?i Đ? S?n là n??c bi?n đ?c. Dragon Ocean Đ? S?n l?y tên t? m?t d? án c?a T?p đoàn Geleximco t?a l?c t?i huy?n V?n H??ng, thành ph? H? Chí Minh, có tên là khu du l?ch qu?c t? Dragon Hill. H?i Phòng. V?i di?n tích lên đ?n 480ha, Dragon Ocean Đ? S?n h??ng đ?n m?c tiêu tr? thành khu ph?c h?p ngh? d??ng bi?n đ?ng c?p nh?t mi?n B?c, d? án Dragon Ocean h?a h?n s? mang đ?n m?t s?n ph?m khác bi?t. Thành ph? H?i Phòng hi?n là ni?m t? hào v? nh?ng s?n ph?m b?t đ?ng s?n đ?t giá và đ?y ti?m năng.VP d? án:Ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, thành ph? H?i Phòng https://duandragonoceandoson.com/


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS